UNDERGROUND

                KRĘGIELNIA W PARKU WODNYM

                    REZERWACJE: 692 692 223

Kręgielnia – rezerwacja 1 toru (pon.-czw.) 60 min/30 min 50,00 zł 25,00 zł
Kręgielnia – rezerwacja 1 toru (piątki, soboty, niedziele i święta) 60 min/30 min 70,00 zł 35,00 zł
Kręgielnia – rezerwacja toru (pon.-czw.) dla zawodnika klubu bowlingowego działającego na terenie miasta Ostrołęki 60 min 25,00 zł

Kręgielnia – rezerwacja toru (piątki, soboty, niedziele i święta)  dla zawodnika klubu bowlingowego działającego na terenie miasta Ostrołęki 60 min 40,00 zł

 

PAMIĘTAJ: PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY ZMIEŃ OBUWIE ORAZ ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM KRĘGIELNI

Regulamin dla osób korzystających z kręgielni.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Przed wejściem do kręgielni należy zapoznać się z regulaminem jej działania.
 2. Opłaty za korzystanie z kręgielni uiszcza się przed rozpoczęciem gry.
 3. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu i instrukcji kręgielni.
 4.  Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub nie stosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych, mogą być usunięte z terenu kręgielni.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  – wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  – przebywania zwierząt.
 6. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu. Odmowa poddaniu się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu.
 7. W razie nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczycie ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom kręgielni.
 3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Gracze obowiązani są do korzystania wyłącznie z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle.
 5. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  – wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  – wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
  – dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  – wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
  – wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  – niszczenia wyposażenia oraz urządzeń,
  – spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  – wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
  – nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
 6. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 15 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
 8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się z lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Park Wodny w Ostrołęce nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obiektu.
 11. W przypadku awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 12. Gracz odpowiada za dobranie odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY.

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. Park Wodny w Ostrołęce nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie kręgielni przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel obiektu można odebrać u kierownika Parku Wodnego (do 2 tygodni od daty pozostawienia).
 4. Park Wodny w Ostrołęce nie odpowiada za wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminu kręgielni, instrukcji obsługi oraz poleceń upoważnionego personelu.

Zasady gry w kręgle

* Jak grać w bowling?
Bowling to łatwy i nie wymagający specjalnych umiejętności sport. Gra polega na toczeniu kuli po torze i strącaniu kręgli. Łatwość i prostota to powód, dla którego od wielu lat bowling jest tak popularny wśród milionów ludzi. W kręgle może grać każdy, wysoki czy niski, gruby czy chudy, stary czy młody. Strącenie kręgli nie jest skomplikowane, a im lepsze są twoje rzuty, tym bardziej fascynująca staje się gra.

* Chwyt kuli
Kulę należy chwycić przez wsunięcie dwóch środkowych palców i kciuka w 3 otwory. Palce powinny wchodzić w otwory do drugiej kostki, natomiast kciuk powinien schować się cały. Pozostałe dwa palce umieszczamy wygodnie na kuli, tak aby dłoń przylegała luźno do jej powierzchni.

KROKI

Tradycyjny rozbieg przed rzutem składa się z 4 kroków. Pierwsze trzy powinny być wykonywane prosto, zdecydowanie do przodu.

 1. Krok – Kula znajduje się około 20 – 30 cm od klatki piersiowej; jest to pozycja wyjściowa do wykonania zamachu. Praworęczni zaczynają prawą nogą.
 2. Krok – Wykonaj go lewą nogą, a następnie zrób wahadłowy ruch ręką w dół.
 3. Krok – Ramię powinno wędrować w tył do góry, poniżej linii barków, nie odchylając się na prawo czy lewo. Ruch ten pomaga w uzyskaniu maksimum efektu z wykonywanego zamachu oraz utrwalenia nawyku prowadzenia ramienia równolegle do toru.
 4. Krok – Ostatni, czwarty krok zakończony jest poślizgiem lewej nogi. Podczas tego kroku prawa noga zachodzi za zawodnikiem na lewą stronę, dotykając podłogi. W momencie wykonywania rzutu ciało powinno być w stabilnej pozycji, aby wykorzystać siłę rozbiegu.

Rodzaje rzutów i punktacja

Gra składa się z 10 rund. Podczas jednej rundy można wykonać maksymalnie dwa rzuty kulą, a w ostatniej aż trzy rzuty. Najwyższy możliwy do uzyskania wynik po rozegraniu jednej gry (10 rund) to 300 punktów, za 12 kolejnych STRIKÓW.
STRIKE – wszystkie 10 kręgli strącone za pierwszym razem. Gracz otrzymuje maksymalną liczbę – 10 punktów, oraz dodatkowo łączną liczbę punktów zdobytych podczas dwóch następnych rzutów kulą.
SPARE – wszystkie 10 kręgli strącone w jednej rundzie. Gracz otrzymuje 10 punktów za rundę oraz dodatkowo liczbę punktów zdobytych podczas następnego rzutu.
SPLIT – gracz strąca kręgle w ten sposób, że pozostałe kręgle do strącenia w drugim rzucie ustawione są po dwóch stronach toru. Rozegranie split jest bardzo utrudnione.
MISS – gracz w ogóle nie trafia w kręgle w trakcie rundy.
FOUL – gracz przekracza linię rzutu. Jeśli zostały zbite kręgle, rzut jest liczony, ale punkty nie.