R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POD NAZWĄ PARK WODNY W OSTROŁĘCE

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Parku Wodnego zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu korzystania z kręgielni oraz instrukcji korzystania z urządzeń obiektu i zobowiązała się do ich przestrzegania.
 2. Część sportowo-rekreacyjna jest czynna w godzinach 6:00 do 22:00 z wyjątkiem świąt.
 3. Ostatnie wejście na basen: Halę basenową należy opuścić do godziny 21:30, strefę przebieralni należy opuścić 21:45
 4. Informacja o zmianie cen, godzin otwarcia z powodu świąt lub wyłączenia obiektu z eksploatacji, podawana jest z tygodniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy kasach.
 5. Wstęp do Parku Wodnego odbywa się na podstawie kart abonamentowych wartościowych, karnetów (na okaziciela) oraz biletów jednorazowych i specjalnych wg obowiązującego cennika.
 6. Po wykupieniu biletu wstępu klient zobowiązany jest w przeciągu 10 minut do wejścia w strefę płatną (po 10 minutach następuje automatyczne naliczanie czasu rozpoczęte od chwili wykupienia biletu).
 7. Do przebywania na terenie części sportowo-rekreacyjnej, upoważnia identyfikator otrzymany w kasie i noszony na ręku.
 8. Przed wejściem do strefy płatnej jest obowiązek zmiany obuwia wierzchniego.
 9. Korzystanie z basenów sportowo-rekreacyjnych możliwe jest tylko: w kostiumie przeznaczonym do pływania,
  po zmianie obuwia w przebieralni na basenowe (dopuszcza się chodzenie boso),
  po obowiązkowym umyciu całego ciała mydłem i opłukaniu się pod prysznicem,
  po przejściu przez brodzik znajdujący się w wejściu na basen.
 10. Użytkownicy basenu sportowego zobowiązani są do noszenia czepka.
 11. Na basenie sportowym obowiązuje pływanie wzdłuż torów w ruchu prawostronnym.
 12. Osobom przebywającym na terenie Parku Wodnego „Aquarium” zabrania się:   zachowań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,
  zjeżdżania ze zjeżdżalni przy czerwonym świetle,
  biegania po terenie obiektu,
  skoków do wody,
  hałasowania,
  korzystania z basenu w innym stroju niż kąpielowy tzn. krótkie przylegające spodenki lub kąpielówki męskie i kostium kąpielowy damski,
  pływania w basenie w innych okularach niż pływackie,
  wchodzenia na teren trybun oraz kas w stroju kąpielowym, jak również w okryciach wierzchnich,
  używania na terenie basenu strojów i przedmiotów zabrudzonych w sposób widoczny lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
  używania na terenie obiektu obuwia, które pozostawia brudzące ślady na podłogach (wykładzinach),
  palenia tytoniu oraz zażywania innych uzywek,
  wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych,
  spożywania posiłków (poza miejscami do tego celu wyznaczonymi),
  wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom,
  wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,
  wszczynania fałszywych alarmów,
  wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,
  żucia gumy,
  organizowania imprez oraz innych form działalności zarobkowej bez zgody zarządcy obiektu.
 13. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków, nie będą wpuszczane na teren Parku Wodnego.
 14. Zabrania się korzystania z usług Parku Wodnego osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi, z opatrunkami na ciele, oraz mającym trudności w oddychaniu i/lub zaburzenia równowagi.
 15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Parku Wodnego, zanieczyszczające obiekt, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 16. O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych pracowników obiektu lub służb zewnętrznych należy natychmiast informować obsługę Parku Wodnego.
 17. Podstawą wnoszenia reklamacji jest ważny paragon otrzymany w kasie.
 18. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie obiektu.
 19. Korzystanie z szafek w szatni umożliwia identyfikator wydawany w kasie. Osoba, która zagubiła otrzymany identyfikator obowiązana jest do zapłacenia kwoty określonej w kasie obiektu. W przypadku zwrotu zaginionego identyfikatora opłata ta jest zwracana.
 20. Przed korzystaniem z szafki, zamykanej elektronicznie za pomocą identyfikatora wydawanego w kasie należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie zamykania i otwierania. Czas poświęcony na awaryjne otwieranie szafki przez Dyspozytora Parku Wodnego, za pomocą klucza elektronicznego, nie zwalnia z dopłaty naliczonej przez elektroniczny system obsługi Klienta.
 21. Park Wodny nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach ubraniowych, a w szczególności za: zegarki, pieniądze i papiery wartościowe, karty kredytowe, wszelkiego rodzaju dokumenty i klucze, telefony komórkowe, komputery przenośne i dane w nich zawarte, dyskietki oraz inny sprzęt elektroniczny, przedmioty ze złota, srebra, kamieni szlachetnych itp. przedmioty o wartości kolekcjonerskiej i/lub numizmatycznej. Przedmioty te należy przekazać do depozytu.
 22. Przed wyjściem z szatni na teren części sportowo-rekreacyjnej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta zgodnie z instrukcją. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz na zewnątrz szafek Park Wodny nie odpowiada.
 23. Przed opuszczeniem szatni, szafkę należy dokładnie opróżnić i pozostawić otwartą.
 24. Po wyjściu z szatni basenowych, Klient winien zwrócić identyfikator oraz rozliczyć pobyt na terenie Parku Wodnego (mycie, przebieranie, suszenie itd. wliczone jest w cenę biletu).
 25. W przypadku odmowy przez Klienta uiszczenia opłaty dodatkowej pracownicy Parku Wodnego zobowiązani są do wezwania Policji.
 26. Przedmioty pozostawione w szafkach przez Klientów przechowywane są przez okres dwóch tygodni, po upływie którego są usuwane z terenu obiektu.
 27. Zabrania się wnoszenia na teren części sportowo-rekreacyjnej innych przedmiotów niż osobistego użytku oraz służących pływaniu.
 28. W przypadku pobytu na terenie Parku Wodnego kompletu osób, Ratownik pełniący dyżur może ze względów bezpieczeństwa ograniczyć wstęp.
 29. W przypadku rezerwacji obiektu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte przejście pomiędzy częściami sportową i rekreacyjną może zostać zamknięte.
 30. Klienci korzystający z części sportowo-rekreacyjnej zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom ratowników i obsługi obiektu, a także zachowania czystości i ciszy.
 31. Ze względu na głębokość pływalni sportowej (od 1,80 do 2,00 m), mogą z niej korzystać osoby umiejące pływać.
 32. Dzieci do lat 7 mogą przebywać i korzystać z części sportowo-rekreacyjnej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, z wykupionym pobytem, (Dz. U. Nr 57 z dn. 7 czerwca 1997 r.).
 33. Dzieci do lat 4 mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych szczelnych pieluchomajtkach.
 34. Osoby niepełnosprawne, których schorzenia uniemożliwiają kontrolowanie czynności fizjologicznych, nie mogą korzystać z usług Parku Wodnego.
 35. W przypadku sygnału alarmowego należy natychmiast opuścić teren części sportowo-rekreacyjnej i podporządkować się poleceniom obsługi Parku Wodnego „Aquarium”.
 36. Ratownicy Parku Wodnego „Aquarium” mają prawo bezwzględnego egzekwowania przestrzegania Regulaminu z wyprowadzeniem z części sportowo-rekreacyjnej włącznie.
 37. Nauka pływania i zajęcia z grupami zorganizowanymi odbywają się na odrębnie sformułowanych zasadach.
 38. Opiekun grupy zorganizowanej (wycieczki, kolonie, inne projekty) zobowiązany jest do zapoznania uczestników z obowiązującym Regulaminem potwierdzając to podpisem na oświadczeniu złożonym w kasie.
 39. Dla sprawowania opieki nad dziećmi, wchodzącymi w grupie zorganizowanej, na każde 15 dzieci wchodzi bezpłatnie jeden opiekun.
 40. Za identyfikatory powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej odpowiada opiekun grupy.
 41. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za umycie się uczestników grupy pod natryskami i doprowadzenie ich, przed wejściem do wody, do ratowników w celu otrzymania instruktażu.
 42. Grupy korzystające z pływalni, po zakończeniu zajęć, składają w wyznaczonym miejscu sprzęt pływacki i ratowniczy (tory, bramki, deski, koła ratunkowe itp.).
 43. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.
 44. Wewnątrz obiektu Parku Wodnego obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Dyrekcji Obiektu lub osoby upoważnionej.
 45. Umieszczanie reklam oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych, na zewnątrz i wewnątrz obiektu, możliwe jest tylko na podstawie zgody Dyrekcji Obiektu lub osoby upoważnionej, po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
 46. Na terenie obiektu Park Wodny obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.
 47. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Parku Wodnego, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy również na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 48. Kierownictwo obiektu nie odpowiada za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.