Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Miasto Ostrołęka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gen. Józefa Hallera 10, 07-410 Ostrołęka, NIP: 758-235-15-27. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Generała Józefa Hallera 10 lub email: sekretariat@mosir.ostroleka.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Generała Józefa Hallera 10 lub email: sekretariat@mosir.ostroleka.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Miasto Ostrołęka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań sportu i rekreacji, które przede wszystkim przyczyniają się o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli, które realizowane są w szczególności poprzez: wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową, rehabilitację ruchową.
  5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania kompleksowej informacji prawnej w ramach oferowanych przez Miasto Ostrołęka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Miasto Ostrołęka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy: Miasto Ostrołęka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Generała Józefa Hallera 10.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt emailowy:sekretariat@mosir.ostroleka.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: : ul. Generała Józefa Hallera 10.

Informujemy również, że:
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych

Miasto Ostrołęka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.