Oferta pracy w MOSiR w Ostrołęce

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce poszukuje chętnych do pracy w oparciu o umowę  o pracę na stanowisko:

robotnik (prace brukarskie, naprawa nawierzchni asfaltowych)

oraz staże na stanowisku:

– robotnik (utrzymanie porządku i czystości na wyznaczonym obszarze, pielęgnacja terenów rekreacyjnych , prace malarskie, prace naprawcze)

Ofertę kierujemy do osób z podstawowym, zasadniczym bądź średnim wykształceniem, które posiadają status osoby bezrobotnej poszukującej pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.

Chętnych prosimy o składanie podań i CV osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hallera 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do 09 lutego 2024 r. Planowany początek zatrudnienia od 01 marca 2024 r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07 – 410 Ostrołęka, reprezentowany przez Dyrektora.

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Leszek Kleczkowski. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych                                                    z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się: wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mosir.ostroleka.pl; osobiście w siedzibie administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza zakres wskazany w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku gdy przygotowywana będzie dla Pani/Pana umowa z przyszłym pracodawcą.

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnego z przepisami prawa tj.:

  1. a) z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
  2. b) z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o Pracownikach samorządowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które świadczą dla administratora usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, doradztwa informatycznego;

2) organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

3) użytkownicy biuletynu informacji publicznej, w którym publikuje się informacje o osobie, która została wybrana w procesie rekrutacyjnym.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym Administrator, na podstawie przepisów prawa ma obowiązek je udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz po jej zakończeniu nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych
  • dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07-410 Ostrołęka lub na adres e-mail: sekretariat@mosir.ostroleka.pl.

W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych z katalogu wymienionego w art. 𝟐𝟐𝟏 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy jest niezbędne w celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

Rekomendowane artykuły