Oferty pracy w MOSiR w Ostrołęce

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce poszukuje chętnych na staże na następujących stanowiskach:
– pokojowa,
– konserwator urządzeń sportowych,
– robotnik.

Ofertę kierujemy do osób z zasadniczym bądź średnim wykształceniem, które posiadają status osoby bezrobotnej poszukującej pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce.

Chętnych prosimy o składanie podań i CV osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce przy ul. Hallera 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca do godziny 12.00.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC KANDYDATÓW  W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13[1] RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
   z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07 – 410 Ostrołęka. Administrator przetwarza dane w celach obsługi administracyjnej oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Piotr Podedworny.
  Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
  z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
 • wysyłając e-mail na adres: iod@um.ostroleka.pl;
 • osobiście w siedzibie administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza zakres wskazany w art. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku gdy przygotowywana będzie dla Pani/Pana umowa
  z przyszłym pracodawcą.
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnego
  z przepisami prawa tj.:

  1. z art. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
  2. z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o Pracownikach samorządowych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które świadczą dla administratora usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, doradztwa informatycznego;
 • organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • użytkownicy biuletynu informacji publicznej, w którym publikuje się informacje o osobie, która została wybrana w procesie rekrutacyjnym.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym administrator, na podstawie przepisów prawa ma obowiązek je udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
 2. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres trwania rekrutacji oraz po jej zakończeniu nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
 • przez okres 5 lat – dotyczy tylko i wyłącznie danych kandydata na stanowisko urzędnicze, który został wybrany podczas rekrutacji, a jego dane w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zostały udostępnione w BIP;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych;
 • dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ostrołęce
, ulica Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07 – 410 Ostrołęka lub na adres e-mail: iod@um.ostroleka.pl.

 1. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych z katalogu wymienionego w art. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy jest niezbędne w celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
 3. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC KANDYDATÓW

W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13[1] RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce
   z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07 – 410 Ostrołęka. Administrator przetwarza dane w celach obsługi administracyjnej oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Piotr Podedworny.
  Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
  z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
 • wysyłając e-mail na adres: iod@um.ostroleka.pl;
 • osobiście w siedzibie administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza zakres wskazany w art. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku gdy przygotowywana będzie dla Pani/Pana umowa
  z przyszłym pracodawcą.
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnego
  z przepisami prawa tj.:

  1. z art. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy;
  2. z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o Pracownikach samorządowych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które świadczą dla administratora usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, doradztwa informatycznego;
 • organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • użytkownicy biuletynu informacji publicznej, w którym publikuje się informacje o osobie, która została wybrana w procesie rekrutacyjnym.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym administrator, na podstawie przepisów prawa ma obowiązek je udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
 2. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres trwania rekrutacji oraz po jej zakończeniu nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
 • przez okres 5 lat – dotyczy tylko i wyłącznie danych kandydata na stanowisko urzędnicze, który został wybrany podczas rekrutacji, a jego dane w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zostały udostępnione w BIP;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych;
 • dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ostrołęce
, ulica Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07 – 410 Ostrołęka lub na adres e-mail: iod@um.ostroleka.pl.

 1. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych z katalogu wymienionego w art. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy jest niezbędne w celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
 3. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rekomendowane artykuły